• Home
 • Privacy and Cookie Policy

Privacy and Cookie Policy

Privatumo ir slapukų politika

Atnaujinta: 2023-02-01

Duomenų valdytojas:

Viešoji įstaiga Vilniaus tarptautinė mokykla

Juridinio asmens kodas 300030249

Adresas Rusų g. 3, Vilnius Tel. +370 5 276 1564

(toliau – mes arba mūsų)

Kontaktinis asmuo duomenų apsaugos klausimais:

Ernesta Kavolėlienė

Duomenų apsaugos pareigūnė

El. paštas: dataprivacy@vischool.lt

Privatumo ir slapukų politikos (toliau – Politika) nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurių duomenis mes tvarkome:

- asmenims, kurie lankosi mūsų interneto svetainėje;

- asmenims, kurie kreipiasi į mus teikdami prašymus, reikalavimus ar informaciją tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu arba el. paštu;
- asmenims, kurie yra kaip nors kitaip susiję su mūsų vykdoma veikla (partneriams, prekių ir paslaugų teikėjams, kandidatams įsidarbinti, lankytojams ir pan.).

 

Sąvokos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz., vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Mes tvarkysime asmens duomenis vadovaudamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • · duotas sutikimas tvarkyti duomenis;
 • · tvarkyti duomenis būtina siekiant tinkamai įvykdyti sudarytą sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • · tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė;
 • · tvarkyti duomenis būtina siekiant mūsų teisėtų interesų.

Pagrindiniai tikslai, kurių siekiame, tvarkydami asmens duomenis:

 • Pateiktų klausimų sprendimas. Mes tvarkome asmens duomenis, kai asmenys kreipiasi į mus teikdami klausimus ir informaciją paštu, el. paštu ar telefonu.
 • Asmenų ir objektų saugumas. Siekdami užtikrinti savo darbuotojų ir kitų į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų bei objektų saugumą galime vykdyti vaizdo stebėjimą.
 • Atrankų vykdymas. Mes tvarkome asmens duomenis, kai asmenys teikia savo gyvenimo aprašymus (CV) ir kitą informaciją, dalyvaudami mūsų skelbiamose atrankose į darbo pozicijas arba norėdami atlikti praktiką.
 • Kiti tikslai. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę asmens sutikimą, privalome tvarkyti asmens duomenis vykdydami teisės aktų arba sutarties reikalavimus, arba duomenis turime teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.

Visais aukščiau paminėtais atvejais tvarkome asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

 

Asmens duomenų gavimas

Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos pateikia patys asmenys arba mes gauname iš kitų šaltinių, tokių kaip valstybės ar privačių asmenų valdomi registrai, kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar mūsų teisėto intereso pagrindu.

 

Asmens duomenų teikimas

Laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, galime perduoti tvarkomus asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 • Paslaugų teikėjams. Mes galime perduoti tvarkomus asmens duomenis mūsų nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems mums programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą mūsų veiklos valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais imamės reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis mūsų nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Mes galime pateikti tvarkomus asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir turto saugumą.
 • Kitoms trečiosioms šalims. Mes galime teikti asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams vadovaudamiesi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

 

Duomenų saugojimas

Mes tvarkome asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti mes taikome kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz., numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.

Taikomos saugumo priemonės

Mes užtikriname asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

 

Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės

Jūs turite teisę:

 • susipažinti su mūsų tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
 • prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;
 • gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • prašyti ištrinti mūsų tvarkomus asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį mes įvertinsime, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
 • nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Jūs galite kreiptis dėl šios Politikos arba mūsų vykdomo Asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Rusų g. 3, Vilnius arba el. paštu dataprivacy@vischool.lt. Gavę Jūsų užklausą ir nustatę Jūsų tapatybę, mes pateiksime jums atsakymus, susijusius su jūsų teisių įgyvendinimu.

 

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su mūsų vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 

Kandidatų duomenų tvarkymas

Mes tvarkome kandidatų į darbo vietas ir potencialių parktikantų asmens duomenis, siekdami įvertinti asmens tinkamumą eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas ar praktiką, bei darbo ar praktikos sutarties sudarymo tikslu ir pagrindu.

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų (pvz., mūsų partneriams rekomendavus kandidatą), profesinių socialinių tinklų (pvz., „Linkedin“).

Asmens duomenys, kuriuos asmuo pateikė mums atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) bei kitą informaciją siekdamas dalyvauti atrankoje į darbo vietą arba praktiką yra saugomi 6 (šešis) mėnesius po asmens kandidatūros įvertinimo (tiek sėkmingo, tiek nesėkmingo), savanoriško atsisakymo dalyvauti atrankoje arba iki tol, kol asmuo atšaukia savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo. Pažymėtina, kad jeigu asmuo per 6 mėnesius dar kartą teikė savo kandidatūrą, duomenų saugojimo terminas skaičiuojamas po paskutinės kandidatūros įvertinimo.

Slapukai

Informaciją apie mūsų svetainės naudotojus renkame vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, ES asmens duomenų apsaugos įstatymais ir kitais su jais susijusiais teisės aktais bei kontroliuojančių institucijų rekomendacijomis.

Kokią informaciją renkame

Naudojame slapukus, kad rinktume informaciją apie vartotojų veiklą mūsų svetainėje. Slapukų rūšys ir tikslai aprašyti toliau esančioje lentelėje.

Taikome atitinkamas saugumo priemones, kad neprarastume, nepiktnaudžiautume ar nepakeistume informacijos, kurią surinkome apie „VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla“ svetainės vartotojus. „VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla“ darbuotojai yra raštu įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neteikti apie įmonės klientus gautos informacijos, įskaitant ir apie „VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla“ interneto svetainės naudotojus.

 

Slapukų naudojimas

Jums naršant "VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla" svetainėje, siekiame, kad informacija ir funkcijos būtų rodomos pagal jūsų interesus. Naudojame slapukus, nes jie padeda suteikti personalizuotą patirtį. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti jus, kai grįžtate į mūsų svetainę, rinkti informaciją apie jūsų naudojimąsi svetaine ir pritaikyti svetainės turinį pagal jūsų pomėgius. Slapukai taip pat padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, stebėti lankymosi „VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla“ interneto svetainėje trukmę ir dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šią informaciją galime pagerinti mūsų svetainės našumą ir jūsų vartotojo patirtį.

 

Apsilankę „VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla“ svetainėje, galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus.

Jei nenorite gauti slapukų į savo kompiuterį ar kitą įrenginį, galite bet kada atšaukti savo sutikimą pakeisdami naršyklės nustatymus ir ištrinti jau išsaugotus slapukus. 

Jei norite sužinoti daugiau apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar ištrinti, apsilankykite http://www.allaboutcookies.org

Jei norite sužinoti daugiau apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar ištrinti, apsilankykite http://www.allaboutcookies.org

 Slapukų rūšys

Slapukai apima seanso slapukus ir ilgalaikius slapukus, taip pat pirmosios šalies slapukus. Šių terminų apibrėžimai pateikiami toliau, kad galėtumėte geriau suprasti mūsų slapukų pobūdį ir paskirtį.

Seanso slapukai

Seanso slapukai leidžia vartotojus atpažinti per vieną seansą, kad visi puslapio pakeitimai ar elementų pasirinkimas būtų įsimenami jiems pereinant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greičiau ir lengviau naršyti daugelyje svetainės puslapių, nes nereikia pakartotinai apdoroti informacijos, kai atidaromas naujas puslapis. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta uždarius naršyklę arba atsijungus nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai

Ilgalaikiai slapukai saugomi jūsų kompiuteryje tam tikrą laikotarpį po seanso pabaigos ir gali būti įrašyti konkrečius vartotojo nustatymus ar veiksmus, kai vartotojas grįžta į svetainę.

Pirmosios šalies slapukai

Šie slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės veikimui.

Bet kokia informacija, surinkta naudojant slapukus, yra saugoma tol, kol baigiasi šių slapukų galiojimo laikas, ir nėra naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus nurodytus šioje politikoje.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines, kurias valdo asmenys, įmonės ar organizacijos. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už svetainių, kuriose pateikiamos nuorodos, turinį ar taikomas privatumo praktikas. Kai spustelėsite šias nuorodas ir įeisite į šias kitas svetaines, turėtumėte peržiūrėti privatumo politiką, kuri gali būti taikoma šioms svetainėms.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo duomenų, kuriuos surinkome naudodami slapukus. Jei jūsų Asmens duomenys yra netikslūs, neišsamūs arba neaktualūs, turite teisę reikalauti, kad jie būtų ištaisyti.

Jei turite klausimų ar norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis el. paštu dataprivacy@vischool.lt.

Privacy and Cookie Policy

Updated: 2023-02-01

Data Controller:

Public institution Vilnius International School

Legal code: 300030249

Address: Rusų str. 3, Vilnius Phone: +370 5 276 1564

(hereinafter – we or our)

Contact person in data protection matters:

Ernesta Kavolėlienė

Data protection officer

Email: dataprivacy@vischool.lt

The provisions of the Privacy and Cookie Policy (the "Policy") apply to individuals whose data we process:

- persons who have visited our website;

- persons who apply to us by submitting requests, applications, or information either directly or by means of remote communication, including by phone, or email;

-persons who are otherwise involved in our activities (partners, suppliers, service providers, job applicants, visitors of premises, etc.).

 

 

Definitions

The terms and abbreviations used in this Policy shall have the following meanings:

 • ‘Personal data’ shall mean any information related to the natural person, who can be identified either directly or indirectly (e.g. first name, surname, contact details, etc.).
 • ‘Processing’ shall mean any action performed in respect of the Personal Data (e.g. collection, recording, storage, granting of access, transfer, etc.).

 Other terms used in the Statement shall be understood as they are defined in legal acts governing the protection of personal data (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, the Law of the Republic of Lithuania on the Legal Protection of Personal Data, etc.).

We will process personal data on the following legal basis:

 • · consent given to process personal data;
 • · the processing of personal data is necessary for proper implementation of the agreement concluded or for the purpose to conclude the agreement;
 • · data processing is necessary in order to fulfill the legal obligation imposed on us;
 • · data processing is necessary for ensuring our legitimate interests.

The main purposes we pursue in the processing of personal data:

 • Solving of submitted questions. We process the personal data when persons submit us with questions and information by mail, e-mail or telephone.
 • Security of persons and objects. In aiming to ensure the security of its employees and other persons, as well as objects included in the video surveillance, we may carry out video surveillance.
 • Conducting selection. We manage the personal data when the persons submit their curriculum vitae (CV) or other information as they participate in conducting selection for job positions announced by us or as they wish to carry out their apprenticeship.
 • Other objectives. We may also process personal data for other purposes if we have obtained the consent of the individual for this purpose, we must process the personal data in accordance with the requirements of the law or the contract, or we have the right to process the data for legitimate interest.

In all of the abovementioned cases, we manage the personal data only as much, as it is necessary in order to obtain respective, clearly defined and lawful objectives with regard to the requirements of the protection of personal data.

 

Reception of Personal Data

The Company shall process the Personal Data submitted by persons themselves of those data that the Company receives from other sources, such as registers managed by the State or private persons, as much as it is necessary, on the grounds of the contract, agreement, legislation or lawful interest of the Company.

Submission of Personal Data

Following the requirements of the legislation, we may transfer the managed personal data to the receivers of data belonging to the following categories:

 • Service providers. We may transfer the processed personal data to third persons acting on our instructions to provide us with software maintenance, accounting and other services to ensure the proper management and development of our activities. In such cases, we take the necessary measures to ensure that the service providers (processors) used process personal data only for the purposes for which they were provided with appropriate technical and organizational security measures in accordance with our instructions and applicable law.
 • Institutions and supervisory bodies. We may provide processed personal data to government or law enforcement institutions, police or supervisory bodies when it is obligatory in accordance with the legislation in force or in order to ensure the security of our rights or the safety of our customers, employees and property.
 • Other third parties. We may provide personal data to other receivers of data on the legal grounds defined in the legislation.

 

 

Storage of Data

We manage the personal data no longer than required by the objectives of data management or as indicated in the applied legislation, if legal acts shall establish a longer period for storage of data.

In order to determine the period for storage of data, we apply the criteria that shall correspond to the obligations laid down in the legislation, also with regard to rights of a person, e. g. it shall envisage such a period for storage of data, during which the requirements related with the performance of the contract may be submitted, if any, etc.

Applied Protection Measures

We ensure the confidentiality of the personal data in accordance with the requirements of the legislation in force and the implementation of appropriate technical and organizational measures intended for the protection of the personal data from illegal access, disclosure, accidental loss, amendment or destruction or other illegal management.

Yours, as Data Subjects, Rights

You have the right to:

 • be familiarized with their personal data managed by us;
 • correct their wrong, incomplete, imprecise personal data;
 • ask to destroy their personal data or to suspend, except for the storage, the actions of management of the personal data, is they shall be carried out violating the requirements of the applied legislation;
 • receive all personal data related to them that were submitted by the person, in a systemized, usual and computer read format;
 • ask to delete the personal data managed by us, when the personal data is managed violating the requirements of the applied legislation or when the personal data is no longer necessary in order to achieve objectives, for which they were collected or managed in another manner;
 • limit the management of their personal data in accordance with the applied legislation, e.g. for the period, during which we will assess, whether the person has the right to ask their personal data to be deleted;
 • disagree with the management of their personal data and (or) in a case, where the personal data are managed on the grounds of consent, to withdraw the given consent on the management of the personal data with no effect on the legality of the management of the data based on the consent and the withdrawal of the consent.

You may contact us regarding the Policy or the personal data processing activities carried out by us in written at Rusų str. 3, Vilnius or email dataprivacy@vischool.lt. After reception of your inquiry and identification of your identity, we will provide you with responses related to implementation of your rights.

If the issues related to our processing of personal data and / or personal rights are not resolved, the person will have the right to apply and submit a claim to the State Data Protection Inspectorate.

 

Candidate data processing

We process the personal data of job applicants or potential interns to evaluate their suitability for the position or to perform the duties of the job or internship and for the purpose and basis of concluding the employment or internship agreement.

Data is collected directly from job applicants or interns and/or third parties (e. g. in case a person is recommended by our partners), professional social networks (e. g. LinkedIn).

Personal data provided by the person in the form of his/her curriculum vitae (CV) and other information sent to us in order to participate in a selection process for a job position or internship is stored for 6 (six) months after the evaluation of the person's candidature (both successful and unsuccessful), voluntary refusal to participate in the selection process, or until the person revokes his/her consent to process such data. It must be noted that if a person has re-submitted his/her candidacy within 6 months, the data storage period is calculated from the evaluation of the last candidature.

Cookies

We collect information about our website users in accordance with the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania, Law on Electronic Communications of the Republic of Lithuania, EU laws on the protection of personal data and other related legislation and regulations of controlling authorities.

 

 What information we collect

We use cookies to collect information about users’ activity on our website. The types and purposes of cookies are described in the table below.

We have appropriate security measures in place to prevent the loss, misuse or alteration of information that we have collected about the users of "VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla" website. "VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla" staff are committed in writing not to disclose or provide any information received about the company’s customers to third parties, including information about the users of "VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla" website.

The use of Cookies

When you browse on "VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla" website, we seek to display information and functions personalized to your interests. We use cookies to help us provide you with a personalized experience. Cookies are small text files stored by your web browser. They help us to recognize you when you return to our website, to collect information about your use of the website and to tailor the content of the website to your interests. Cookies also help us to ensure the proper functioning of the website, to monitor the duration and frequency of visits to "VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla" website, and to collect statistical information about the number of the website users. By analysing this information, we can improve the performance of our website and your user experience.

 

When you visit "VšĮ Vilniaus Tarptautinė Mokykla" website, you can select whether you want to accept cookies.

If you do not wish to receive cookies on your computer or other device, you can withdraw your consent at any time by changing your browser settings and delete cookies that have already been saved.

If you want learn more about cookies and how to manage or delete them, please visit http://www.allaboutcookies.org

If you want to learn more about cookies and how to manage or delete them, please visit http://www.allaboutcookies.org.

 

Types of cookies

Cookies include session cookies and long-term cookies as well as first-party cookies. The definitions of these terms are provided below so that you can have a better understanding of the nature and purpose of our cookies.

Session cookies

Session cookies allow users to be recognized for the duration of a single session so that any page changes or item selection are remembered when they move from page to page. These cookies make navigating across numerous website pages faster and easier, because there is no need to repeatedly process the information when a new page is opened. Session cookies are temporary and disappear once you close your browser or log off the website.

Long-term cookies

Long-term cookies are stored on your computer for a specified period of time following the end of your session and they may record specific user settings or actions when the user returns to the website.

First-party cookies

These cookies are essential to the proper functioning of our website.

Any information collected using cookies is stored until these cookies expire and is not used for any purpose other than those listed in this policy.

Our website contains links to other websites operated by individuals, companies or organizations. Please note that we are not responsible for the content or privacy practices of linked websites. When you click on these links and enter these other websites, you should review the privacy policies which may apply to these websites.

 

 Your rights

You have the right to request access to your data that we have collected using cookies. If your Personal data is inaccurate, incomplete or noncurrent, you are entitled to have it rectified.

If you have any questions or want to exercise your rights, please contact us by email at dataprivacy@vischool.lt.

 

Information about cookies used on our website / Informacija apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus

Name / Pavadinimas

Description / Apibrėžimas

Creation / Expiry times /

Sukūrimo / Galiojimo laikas

CMSSESSIDX

A standard cookie used to manage the user’s session. / Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo seansui valdyti.

Upon opening the website/
until the user closes the website / Atidarius svetainę/ kol vartotojas uždarys svetainę

cookiesAgree

A cookie which records whether you have consented to the use of cookies on our website. / Slapukas, kuris įrašo, ar sutikote, kad mūsų svetainėje būtų naudojami slapukai.

From the time of consent/until it is deleted / Nuo sutikimo momento/iki ištrynimo

cookiesLevelX

A cookie identifying the types of cookies you have accepted on our website. / Slapukas, identifikuojantis slapukų tipus, kuriuos priėmėte mūsų svetainėje.

From the time of consent/until it is deleted / Nuo sutikimo momento/iki ištrynimo.